Zadaniowy czas pracy – o czym musisz wiedzieć w kontekście nadgodzin?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Zadaniowy system pracy jest bardzo korzystny dla pracowników, którzy nie mogą pozwolić sobie na pracę w miejscu pracy w określonych godzinach. Pozwala on bowiem na elastyczne zarządzanie zadaniami. W takim przypadku pracownik samodzielnie ustala swój dzień pracy tak, aby wywiązać się z obowiązków powierzonych przez pracodawcę w terminie. Zobacz, na czym dokładnie polega zadaniowy czas pracy!

Kobieta siedzi przy biurku, trzyma ręce na głowie. Przed nią kalendarz zapełniony zadaniami i laptop.

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

System zadaniowego czasy pracy ma zastosowanie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Niezbędny czas potrzebny na wykonanie powierzonych obowiązków w porozumieniu z pracownikiem ustala pracodawca. Nie można jednak zapominać o uwzględnieniu wymiary czasu pracy, który nie może naruszać norm zawartych w Kodeksie pracy, m.in. pracy w wymiarze 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy czy prawa do odpoczynku.

Wprowadzenie systemu zadaniowego w danym zakładzie pracy powinno zostać odnotowane w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub obwieszczeniu.

Zobacz, jak powinien wyglądać grafik pracy zgodny z Kodeksem pracy.

Godzina rozpoczęcia pracy a zadaniowy czas pracy

Pracownik w zadaniowym systemie czasu pracy może rozpoczynać pracę w różnych godzinach zgodnie z rozkładem pracy, w którym określone zostały jego dni pracy. W niektórych przypadkach w rozkładzie czasu pracy zawarte są informacje o przedziale godzin rozpoczęcia pracy.

Pracodawca powinien przydzielić zadania w taki sposób, by w obowiązującym czasie pracy pracownik mógł wykonać je sumiennie, dbając o dobrą jakość wykonywanych zadań.

Ewidencja zadaniowego czasu pracy

W przeciwieństwie do podstawowego czy równoważnego systemu czasu pracy, w przypadku zadaniowego czasu pracy pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Wystarczy uproszczona ewidencja czasu pracy, w której zostanie zamieszczona jedynie informacja o dniach pracy czy nieobecnościach.

Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy.

nadgodziny - kodeks pracy

Kiedy wprowadzić zadaniowy czas pracy?

Kodeks pracy przewiduje wprowadzenie zadaniowego czasu pracy jedynie, jeśli jest to podyktowane rodzajem wykonywanej pracy i jej organizacją – same ustalania pomiędzy pracodawcą a pracownikami nie wystarczą. Dlatego nie jest on systemem uniwersalnym, który można brać pod uwagę podczas każdego rodzaju pracy.

Zadaniowy system czasu pracy może wystąpić, gdy organizacja pracy nie pozwala na dokładne przewidzenie, kiedy świadczenie pracy będzie konieczne lub dokładne określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy jest trudne do jednoznacznego ustalenia. Inne ważne przesłanki to m.in. brak możliwości kontroli czasu poświęconego na pracę czy dokładnego ewidencjonowania czasu pracy pracownika (tryb wykonywania pracy przewiduje działania poza zakładem pracy), a także nastawienie na efekt pracy, a nie czas jej wykonywania.

Kobieta pracuje przy laptopie, w pokoju panuje półmrok.

Nadgodziny a zadaniowy czas pracy

Wbrew przekonaniu wielu pracodawców, praca w zadaniowym czasie pracy dopuszcza występowanie nadgodzin. Aby uniknąć zostawania w pracy po godzinach, pracodawca powinien ustalić z pracownikiem czas niezbędny na wykonanie określonych zadań i przydzielić je tak, aby czas pracy nie przekraczał norm określonych w Kodeksie pracy. Jeśli czas wykonania powierzonych zadań, przekroczył normy pracy, pracownikowi należy się rekompensata. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy.

Jak ustalić nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy?

Zadaniowy czas pracy polega na wykonywaniu zadań zawartych w umowie w określonym czasie – zatem, gdy pracodawca dołoży dodatkowe zadania bez uwzględniania czasu na ich wykonanie, również możemy mówić o nadgodzinach. Podobna sytuacja ma miejsce także w przypadku choroby pracownika – wówczas pracodawca powinien zmniejszyć liczbę zadań pracownika ze względu na usprawiedliwioną nieobecność obniżającą wymiar pracy.

Do oceny wykonania powierzonych zadań w godzinach nadliczbowych trzeba jednak podejść obiektywnie. O nadgodzinach nie może być mowy, jeśli pracodawca powierzył pracownikowi zadania możliwe do wykonania, a nie zostały one wykonanie w czasie z winy pracownika, np. ze względu na niską efektywność.

Aby system zadaniowego czasu pracy działał sprawnie, należałoby wprowadzić pewne zasady czy obowiązki informowania przełożonego o fakcie, że czas niezbędny do wykonania zadań przekracza normy, i podać przyczyny takiej sytuacji. Wówczas pracodawca może ustalić zasadność potencjalnych nadgodzin, a także uniknąć konieczności ich wystąpienia rozkładając obowiązki w czasie.

Fałszowanie nadgodzin a odpowiedzialność prawna

Ukrywanie wystąpienia nadgodzin w zadaniowym systemie czasu pracy jest działaniem nielegalnym, za które, zgodnie z art. 282 Kodeksu pracy, można zostać ukaranym karą grzywy w wysokości od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!