Najnowsze informacje

Kompendium wiedzy na temat nadgodzin

Poznaj szczegółowe informacje na temat wyliczania nadgodzin dobowych — przepisy Kodeksu pracy i nie tylko!

pracownica fizyczna, bluecollar, niebieskie kołnierzyki, nadgodziny

Nadgodziny dobowe

Nadgodziny dobowe – o czym musisz pamiętać przy ich wyliczaniu?​

Wykonywanie obowiązków zawodowych z tytułu umowy o pracę rządzi się zasadami zawartymi w Kodeksie pracy. Jest on również głównym źródłem informacji, jeżeli chodzi o pracę w godzinach ponadwymiarowych, potocznie zwanych nadgodzinami.

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!

Gotowe odpowiedzi

Nadgodziny — najczęstsze pytania

Tak, pracodawca ma prawo zmusić pracownika do pracy po godzinach. Wynika to z zapisu w Kodeksie pracy, który opisuje konkretne takie sytuacje:
– konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej lub usunięcie awarii,
– szczególne potrzeby pracodawcy.
Warto pamiętać, że ten zapis dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, z wyjątkiem kobiet w ciąży oraz osób młodocianych (poniżej 18 roku życia).

Zgodnie z art. 151 § 3 Kodeksu pracy, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może przepracować maksymalnie 150 nadgodzin w przeciągu roku. Czytając dalej Kodeks pracy, dowiadujemy się, że jest możliwość uregulowania liczby nadgodzin regulaminem pracy (art. 151 § 4). Tym samym, nieprzekraczalna liczba nadgodzin dobowych, jaka może wystąpić w przeciągu roku to 416 godzin. Tygodniowo pracownik może wykonać maksymalnie 8 godzin nadliczbowych. Mnożąc tę liczbę przez 52 tygodnie w roku, uzyskujemy właśnie 416 nadgodzin dobowych.

Nadgodziny dobowe są płatne w wysokości 50% lub 100% dodatku do ekwiwalentu stawki godzinowej pracownika na umowę o pracę w danym miesiącu.

Wykonywanie pracy w nadgodzinach jest obowiązkiem pracownika. Odmowa wykonania pracy w nadgodzinach może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.

Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikom młodocianym (tj. do 18 roku życia) nie wolno zlecać pracy w nadgodzinach.

Pracodawca ma obowiązek poinformowania o pracy w godzinach nadliczbowych w momencie, gdy dowie się o takiej potrzebie. Niedopuszczalne jest zwlekanie z informowaniem pracownika do ostatniej chwili.

Godzina nadliczbowa to każda godzina, która wykracza poza pełen wymiar czasu pracy. Nie należy ich mylić z godzinami ponadwymiarowymi, które występują, jeśli osoba pracująca na niepełen etat przekroczy swoją umowną liczbę godzin pracy. Za godziny ponadwymiarowe nie należy się dodatek za nadgodziny.

Pan Kowalski pracuje w pełnym wymiarze godzin (od poniedziałku do piątku) w podstawowym systemie pracy, a przyjętym okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Zarabia miesięcznie 6 tys. zł + 1 tys. zł dodatków. W grudniu 2021 ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy pracował w godzinach nadliczbowych w dniach: 1 grudnia (środa) – 3 godz., 5 grudnia (niedziela) – 6 godz. i 11 grudnia (sobota) – 4 godz., czyli łącznie 21 godzin.

Pierwszym krokiem będzie obliczenie jego podstawowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe:
6000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 600 zł (dodatek do pracy) = 6600 zł
6600 zł / 176 h (wymiar czasu pracy w grudniu 2021) = 37,50 zł / h
37,5 zł / h x 21 h (godziny nadliczbowe) = 787,50 zł

Zatem normalne wynagrodzenie z tytułu nadgodzin wynosi 787,50 zł. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych:
Podstawą obliczenia dodatku za nadgodziny będzie wynagrodzenie zasadnicze, czyli w tym przypadku 6000 zł:

6000 zł / 176 h = 34,09 zł/h

Dodatek za wynagrodzenie w środę 1 grudnia: 50% x 3 h x 34,09 zł / h = 51,14 zł
Dodatek za wynagrodzenie w niedzielę 5 grudnia: 100% x 6 h x 34,09 zł / h = 204,54 zł
Za pracę w sobotę 11 grudnia pracodawca nie wypłaca dodatku za pracę w sobotę – w ramach rekompensaty jest zobowiązany udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.

Zatem łączna kwota, jaką Pan Kowalski zarobił w grudniu 2021, wynosi 6600 zł + 787,50 zł + 51,14 zł + 204,54 zł = 7643,18 zł.

O godzinach ponadwymiarowych w niepełnym tygodniu możemy mówić w przypadku nauczycieli, którzy pracowali ponadobowiązkowy dla nich wymiar zajęć. Za każdą przepracowaną godzinę ponad wymiar przysługuje wynagrodzenie. Jego stawka zależna jest od osobistego zaszeregowania nauczyciela (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy).
Za nadgodziny w sobotę nie przewiduje się dodatku pieniężnego. W ramach rekompensaty pracownik powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny niezależnie od przepracowanej liczby godzin w sobotę.
Niezależnie od przepracowanej liczby godzin w niedzielę pracownik powinien otrzymać jeden dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego za każdą przepracowaną niedzielę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. wysokość stawki za nadgodziny za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Dzień wolny za sobotę należy się:

  • za pracę w sobotę, która nie była dniem pracującym według obowiązującego pracownika rozkładu pracy,
  • gdy święto wolne od pracy wypada w sobotę.
Oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi należy się także dodatek w wysokości 50% (w przypadku pracy w normalne dni robocze danego pracownika) lub 100% (w przypadku pracy w: nocy; w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy; dni wolnym od pracy udzielonym za pracę w niedzielę lub święto) za godziny nadliczbowe.
Tak, termin ich rekompensaty przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym rekompensata powinna zostać udzielona.