Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w uzasadnionych sytuacjach, np. w wypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Niekiedy zdarza się, że praca w godzinach nadliczbowych stanowi pracę w porze nocnej, która tak jak praca w godzinach nadliczbowych, również stanowi dodatkowe wynagrodzenia za pracę. Jak obliczyć nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku?

Mężczyzna pracuje w nocy w magazynie.

Czym jest pora nocna?

Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Każdy pracodawca powinien ustalić w swoim zakładzie pracy własny zakres mieszczący się w tych widełkach i trwający 8 godzin. Mogą to być przedziały od 21:00 do 5:00, od 22:00 do 6:00 czy od 23:00 do 7:00. Co ciekawe, pora nocna nie musi być jednakowa dla wszystkich grup pracowników. Można ją określić osobno dla poszczególnych zespołów.

Ważne jednak, aby te informacje znalazły się w przepisach wewnątrzzakładowych – w regulaminie pracy albo układzie zbiorowych, lub w obwieszczeniu. Według art. 29 § 3 Kodeksu pracy w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania regulaminu pracy, powinien informować nowo zatrudnionych o obowiązujących ich porach nocnych i w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę w postaci papierowej lub elektronicznej:

Pracownik pracujący w nocy – kiedy możemy o nim mówić?

Zgodnie z art. 151 (7) § 2 KP pracującym w nocy jest pracownik, którego dzienny rozkład czasu pracy obejmuje minimum 3 godziny pracy w godzinach nocnych lub 1/4 czasu pracy w określonym okresie rozliczeniowym.

Ta grupa pracowników ma dedykowane wytyczne dotyczące czasu pracy. Mianowicie, ich czas pracy nie może przekraczać 8 godzin w ciągu doby, jeżeli wykonywane są przez prace szczególnie niebezpieczne lub wymagające dużego wysiłku fizycznego, lub umysłowego. Wykaz takich prac powinien zostać ustalony przez pracodawcę wraz z zakładową organizacją związkową lub, w przypadku jej braku, z przedstawicielami pracowników. Należy również zasięgnąć opinii lekarskiej i uwzględnić przepisy BHP. Przepis ten nie dotyczy jednak pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a także przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Kobieta siedzi przed komputerem, pracuje w nocy, jest zmęczona.

Kto nie może robić nadgodzin w porze nocnej?

Kodeks pracy nie pozwala na pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej:

 • pracownicom w ciąży,
 • pracownikom opiekującym się dzieckiem do lat 4 (chyba że wyrażą na to zgodę),
 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • pracownikom młodocianym.

W przypadku zatrudniania w porze nocnej pracownicy w ciąży pracodawca musi zmienić rozkład czasu pracy na czas ciąży, tak aby wykonywanie obowiązków odbywało się poza porą nocną. Jeśli nie jest to możliwe, pracownica powinna zostać zwolniona z wykonywania obowiązków zawodowych. Pracownica w ciąży nie może pracować w godzinach nadliczbowych niezależnie od pory wykonywania obowiązków.

Pora nocna dla pracowników młodocianych przypada pomiędzy godzinami 22:00, a 6:00. W przypadku osób młodocianych, które nie ukończyły 15 roku życia, pora nocna zaczyna się o godzinie 20:00 i trwa również do godziny 6:00.

Dowiedz się, czy pracownik może odmówić nadgodzin?

Dodatek za pracę w nocy

Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatek do normalnego wynagrodzenia za pracę. Jego wysokość ustawowa zależna jest od stawki minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym i wynosi 20% kwoty. Aby obliczyć dodatek za pracę nocną, należy:

 1. Obliczyć wymiar czasu pracy dla poszczególnych miesięcy.
 2. Minimalne wynagrodzenie podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu.
 3. Uzyskany wynik pomnożyć przez 0,2 (20%).

Przykład 1

Wymiar pracy w czerwcu 2024 r. to 160 godzin, a minimalne wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania wynosi do 30 czerwca 2024 r. – 4242 zł brutto.

4242 zł /160 h = 26,51 zł/h

26,51 zł/h × 0,2 = 5,30 zł/h

W czerwcu 2024 roku dodatek za jedną godzinę pracy nocnej wynosi 5,30 zł.

Sprawdź, ile wynosi limit nadgodzin w roku.

Praca nocna poza zakładem pracy

Jeśli praca nocna jest wykonywana poza stałym miejscem pracy, powyższy dodatek do wynagrodzenia może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Kobieta liczy pieniądze

Stawki godzinowe dodatku za pracę w porze nocnej w 2024

Poniżej przedstawiamy zestawienie, które ukazuje stawki godzinowe dodatku za pracę w porze nocnej w 2024 roku w rozdzieleniu na poszczególne miesiące według minimalnego wynagrodzenia:

 • 4242 zł brutto – od 1 stycznia 2024 roku,
 • 4300 zł brutto – od 1 lipca 2024 roku.

Dodatek za pracę w nocy w 2024 roku:

 • Styczeń (168 h) – 5,05 zł/h
 • Luty (168 h) – 5,05 zł/h
 • Marzec (168 h) – 5,05 zł/h
 • Kwiecień (168 h) – 5,05 zł/h
 • Maj (160 h) – 5,30 zł/h
 • Czerwiec (160 h) – 5,30 zł/h
 • Lipiec (184 h) – 4,67 zł/h
 • Sierpień (168 h) – 5,12 zł/h
 • Wrzesień (168 h) – 5,12 zł/h
 • Październik (184 h) – 4,67 zł/h
 • Listopad (152 h) – 5,66 zł/h
 • Grudzień (160 h) – 5,38 zł/h

Rekompensata za nadgodziny w porze nocnej

Kodeks pracy określa dwa typy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Jedną z nich jest udzielenie czasu wolnego + dodatku za pracę w nocy. Drugim natomiast wypłacenie dodatku za nadgodziny wraz z dodatkiem za pracę w nocy. W przypadku pory nocnej za każdą godzinę pracy nadliczbowej rekompensata wynosi 100% wynagrodzenia zasadniczego.

Chcesz wykorzystać czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych? Złóż wniosek o odbiór nadgodzin.

Nadgodziny w nocy – ile płatne?

W przypadku pory nocnej za każdą godzinę pracy nadliczbowej rekompensata wynosi 100% wynagrodzenia zasadniczego. Do tego należy doliczyć dodatek za pracę w nocy.

Należy tutaj pamiętać, że dodatek za przepracowane nadgodziny i dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy się nie wykluczają. Dlatego powinny zostać wypłacone niezależnie. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy wybraną formą odbioru godzin nadliczbowych będzie czas wolny. Kwota obu dodatków powinna zastać wypłacona razem z wynagrodzeniem w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych mogą one zostać wypłacone po upływie danego okresu.

Przykład 2:

W czerwcu 2024 roku Pan Adam przepracował 4 godziny nadliczbowe, które przypadały na porę nocną. Jako formę rekompensaty wybrał dodatek pieniężny. Wynagrodzenie zasadnicze Pana Adama wynosi 5000 zł brutto. Wymiar pracy w czerwcu wyniósł 160 godzin. W związku z tym łączna liczba przepracowanych godzin wyniosła 160 godziny. Najpierw obliczamy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych:

5000 zł/ 160 h = 31,25 zł/h

31,25 zł/h × 4 h = 125,00 zł × 100%

Kolejnym krokiem jest obliczenie dodatku za pracę w porze nocnej:

4 h × 5,30 zł/h = 21,20 zł

Wynagrodzenie Pana Adama wyniesie zatem:

5000 zł + 125,00 zł (dodatkowo przepracowane godziny) + 125,00 zł (dodatek za nadgodziny) + 21,20 zł (dodatek za pracę w porze nocnej) = 5271,20 zł.


Sprawdź Kadromierz – aplikację, w której zaplanujesz grafik pracy w oparciu o planowany budżet przeznaczony na koszty pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!