Kiedy następuje przedawnienie nadgodzin?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków, pracownik ma prawo egzekwować należne mu świadczenia. Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem odpowiedniego organu powołanego do tych spraw pozwoli pracownikowi na odzyskanie wynagrodzenia czy dodatku za nadgodziny.

Grafika blogowa

Roszczenia ze stosunku pracy

Roszczenia ze stosunku pracy są powszechnym zjawiskiem, które dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie relacje zawodowe stają się coraz bardziej skomplikowane, roszczenia te mogą mieć różne podłoże i obejmować wiele aspektów. Pracownicy często zgłaszają roszczenia związane z nieuczciwym zwolnieniem, dyskryminacją, mobbingiem, nieodpowiednią oceną pracy czy niezapłaconymi nadgodzinami. Warto jednak wiedzieć, że wszystkie roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem określonego czasu.

Z drugiej strony, pracodawcy mogą spotkać się z roszczeniami dotyczącymi nieprzestrzegania umowy, niewłaściwego traktowania czy niedotrzymania świadczeń. W obliczu takiej sytuacji ważne jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mieli świadomość swoich praw i obowiązków oraz znały procedury rozwiązywania sporów, tak aby zapewnić sprawiedliwość i równowagę w miejscu pracy.

Jeśli dojdzie do zarzutu przedawnienia roszczenia, pracodawca powinien rozpocząć naprawienie szkody wyrządzonej pracownikowi.

Roszczenia ze stosunku pracy – termin przedawnienia nadgodzin

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy (np. nadgodzin) zazwyczaj następuje po upływie 3 lat od dnia, w którym roszczenie powstało. Termin przedawnienia rozpoczyna się od terminu wymagalności roszczenia, który często jest określony w przepisach ustawowych lub regulaminach firmy.

Przykład:

Jeśli w przepisach ustalono wypłatę wynagrodzenia na ostatni dzień miesiąca, trzyletni termin przedawnienia nadgodzin rozpoczyna się od tego dnia.

W zależności od rodzaju roszczenia, takiego jak odprawa lub premie za nadgodziny, termin przedawnienia może się różnić. W niektórych przypadkach roszczenia pracodawców odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracowników w wyniku naruszenia umów o zakazie konkurencji lub wypowiedzenia bez wypowiedzenia mogą ulec przedawnieniu po upływie roku.

Sprawdź, jak złożyć pozew do Sądu Pracy.

Zarządzenie o przerwaniu przedawnienia roszczenia

Termin przedawnienia można przerwać albo zawiesić w wyniku określonych działań lub okoliczności, takich jak postępowanie sądowe czy potwierdzenie roszczenia przez pracodawcę. W przypadku roszczeń o odszkodowanie za działania niezgodne z prawem termin przedawnienia wynosi trzy lata od daty, w której strona poszkodowana dowiedziała się o szkodzie. Znajomość dnia popełnienia przestępstwa może wpłynąć na zabezpieczenia roszczenia.

Maksymalny termin przedawnienia takich roszczeń wynosi jednak dziesięć lat od daty zdarzenia, które spowodowało szkodę. Ważne jest również zauważenie, że jeśli roszczenie pracownika jest potwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do sprawy, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat od daty wyroku lub ugody. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku zawarcia ugody między stronami.

Terminy przedawnienia roszczeń mogą być wielokrotnie przerywane, a każde takie przerwanie rozpoczyna nowy okres przedawnienia. Zawieszenia biegu przedawnienia lub odroczenia można dokonać w obecności przeszkody uniemożliwiającej dochodzenie roszczeń, takiej jak siła wyższa. W przypadku roszczeń dotyczących urlopu termin przedawnienia może być zawieszony lub odroczony, jeśli pracownik bierze urlop rodzicielski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!